Slovenská omša v Komornej Lhotke ( pobyt Slovákov zo Srbska )